Tornar a la Botiga
Català Español English

IMPORTANT! > Cal destacar que no es podrà recollir el comanda fins que rebeu un correu electrònic de "equipament@lestonnacbcn.org" on se'ls indicarà la data i l'hora de recollida de la comanda.

1. Política de privacitat

Col·legi Lestonnac-Pau Claris informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o sol·licitud d'informació a través d'aquest lloc web , així com de les dades personals de què disposi Col·legi Lestonnac-Pau Claris recollides per qualsevol altre mitjà o motiu.

En aquest sentit, Col·legi Lestonnac-Pau Claris garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i la seguretat de les dades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Col·legi Lestonnac-Pau Claris

Domicili: carrer Pau Claris, 131

Població: Barcelona

CP08009

Província: Barcelona

Telf: 932159900

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: protecciodedades@lestonnacbcn.org

2. Recollida, finalitat i tractament de dades

Col·legi Lestonnac-Pau Claris té el deure d'informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, ja sigui mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos a el lloc web. En aquest sentit, Col·legi Lestonnac-Pau Claris serà considerada Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Alhora, Col·legi Lestonnac-Pau Claris informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L'atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió a l'agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial, així com l'enviament d'informacions que tinguen relació amb el servei rebut.

Les vostres dades seran degudament conservades i protegides contra pèrdua o alteració de la d'informació i accessos no autoritzats mentre existeixi la relació comercial i, una vegada finalitzada, durant el temps necessari fins a la prescripció de responsabilitats, llevat que ens indiqueu el contrari i sempre que la normativa vigent permeti la supressió de les dades.

3. Comunicació d'informació a tercers

Col·legi Lestonnac-Pau Claris informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides ni comunicades a tercers organismes, llevat que aquesta cessió de dades estigui amparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat de tractament que haurà estat degudament contractat amb totes les garanties que estableix el Reglament General (UE) 2016/679.

4. Drets dels usuaris

El Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE) 2016/679, atorga als interessats la possibilitat d'exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.

Atès que les dades de l'usuari són objecte de tractament o estan conservades per part de Col·legi Lestonnac-Pau Claris, els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de conformitat amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per exercir aquests drets, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la següent adreça: Col·legi Lestonnac-Pau Claris, Carrer: carrer Pau Claris, 131 CP: 08009. Població: Barcelona. Província: Barcelona, o enviant un correu electrònic a: protecciodedades@lestonnacbcn.org, aportant una fotocòpia de la documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) en tots dos casos.

Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l'usuari, el domicili i les dades acreditatives i la sol·licitud de sol·licitud del dret que desitgi exercir.

L'exercici de drets haurà de ser realitzat per l'usuari, el seu hereu o per una persona autoritzada com a representant legal de l'autoritzat. En aquest cas, es haurà d'aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l'interessat, acceptació de l'herència o poders.

També us informem que podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considereu que han estat vulnerats els vostres drets.